باشگاه کاربران1

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
1392640

1x
4x
4x
3x
2x
8x
3x
1x

2

persian_style
امتیاز در این دسته :
1179978

57x
16x
16x
15x
15x
13x
2x

3

Agilityacc
امتیاز در این دسته :
973406

1x

4

lifer
امتیاز در این دسته :
834560
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
5

Count Behdad
امتیاز در این دسته :
687206

4x
5x
6x
9x
2x
1x
1x

6

natarsid
امتیاز در این دسته :
676348

5x
3x
2x
11x
4x

7

famo
امتیاز در این دسته :
675252

2x
1x
1x

8

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
673059

6x
2x
1x
1x
1x

9

AnTi Team
امتیاز در این دسته :
607620

5x
1x

10

naruto team
امتیاز در این دسته :
581063

8x
2x
2x
2x

11

ali2113
امتیاز در این دسته :
558736

6x
1x

12

Shaniz
امتیاز در این دسته :
555969

9x

13

Odin
امتیاز در این دسته :
552100

1x
1x
1x
1x
2x
1x

14

BAX LORD
امتیاز در این دسته :
551819

1x
2x
1x
1x
5x
1x
1x
1x

15

bide vahshi
امتیاز در این دسته :
528510

1x

16

GREEN MAN
امتیاز در این دسته :
526949

7x
1x
1x
1x

17

MR-PRESIDENT
امتیاز در این دسته :
501426

4x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

18

MATRIX III
امتیاز در این دسته :
488930

9x
1x
1x

19

NoName
امتیاز در این دسته :
464336

1x
2x
3x

20


امتیاز در این دسته :
464227

2x
1x

21

lucifer
امتیاز در این دسته :
455077

1x
1x
2x
1x
1x
1x

22

الاکلنگ
امتیاز در این دسته :
453860

3x
5x

23

-BlueBoy-
امتیاز در این دسته :
453200

3x
2x
1x

24

Super-Man bye teravian
امتیاز در این دسته :
450045

73x
5x
7x
8x
4x
8x
6x

25

nadia
امتیاز در این دسته :
449704

2x
2x

26

SharLatan SE
امتیاز در این دسته :
444820

6x
3x
42x
8x
7x
4x
1x

27

DiVooNe
امتیاز در این دسته :
442148

2x
13x
1x
1x
1x
1x

28

pho3niX
امتیاز در این دسته :
431104

1x
5x
2x
1x

29

javad.sh
امتیاز در این دسته :
430230


30

aidin582
امتیاز در این دسته :
425602

4x
1x
1x
1x
1x
1x

31

MR.BLACKHAND
امتیاز در این دسته :
415415

7x

32

Fear has return
امتیاز در این دسته :
399502

6x

33

duste_nafis
امتیاز در این دسته :
395880


34

Bboy
امتیاز در این دسته :
395827

2x
8x
1x
1x
1x

35

wargod
امتیاز در این دسته :
388320


36

هیبت
امتیاز در این دسته :
384972


37

MSM
امتیاز در این دسته :
379117

18x
1x
1x
1x
1x

38

surena
امتیاز در این دسته :
367658

2x

39

HIPPO
امتیاز در این دسته :
366436

6x

40

owldark
امتیاز در این دسته :
365673

15x
1x
1x

41

farzinght
امتیاز در این دسته :
363720


42

Best Roman Ever
امتیاز در این دسته :
359679

7x
1x

43

Unnamed
امتیاز در این دسته :
358700

1x
1x
1x
1x

44

kami_enzo
امتیاز در این دسته :
355347

7x
1x
1x

45

WondeR
امتیاز در این دسته :
353308

1x

46

میثم نکش
امتیاز در این دسته :
344596


47

All Stars
امتیاز در این دسته :
330600

1x

48

Mr.SALTツ
امتیاز در این دسته :
323550

45x
11x
8x
8x
9x
5x
5x

49

mosi danjer
امتیاز در این دسته :
323170

10x
1x
1x
1x

50

Loneliest
امتیاز در این دسته :
317849